Privacy & Kwaliteit

Privacy & Kwaliteit

Privacy & Beleid van Psychologiepraktijk DeSpreng

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden en zijn de regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens strenger.
Uw gegevens worden vermeld in mijn administratie. Deze zijn door u aan mij verstrekt bij het aangaan van de aanmelding en inschrijving bij mijn praktijk.
Deze gegevens worden intern gebruikt, maar ook om een factuur te sturen aan u of aan de verzekeraar. Psychologiepraktijk de Spreng laat u een toestemmings-formulier tekenen voor de verwerking van gegevens aan het begin van het hulpverleningstraject.

Om welke gegevens gaat het en wat doet Psychologiepraktijk de Spreng met uw gegevens?
Psychologiepraktijk de Spreng verwerkt persoonsgegevens van (potentiele) cliënten ten behoeve van identificatie van de cliënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van de cliënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens.
De gegevens van een cliënt worden in het ICT-systeem (EPD) en deels in een papieren dossier van Psychologiepraktijk de Spreng opgeslagen.

Mijn praktijk is bij wet verplicht om declaratiegegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit aan te leveren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet tot een persoon herleidbaar.

Bekijk hier de privacy policy

 

Privacygevoelige gegevens worden per post of via versleuteld mailverkeer (zg. Zivver) verstuurd.

Dossiervorming en vertrouwelijkheid
De therapeut richt een dossier in. Hierin worden gegevens en andere stukken opgenomen voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden. Het dossier dient wettelijk 20 jaar bewaard te worden.
De therapeut verstrekt gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Indien u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling
Ik doe mijn best om kwalitatief goede zorg te leveren en te streven naar duidelijke informatie en goede communicatie. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt u het beste hierover met mij contact opnemen. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek worden weggenomen. Komen we er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor een doorverwijzing naar een andere psycholoog. Bent u van mening dat ik me als psycholoog/orthopedagoog niet aan de beroepscode heb gehouden, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben (LVVP, NIP).

Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

Psychologiepraktijk de Spreng is in bezit van een kwaliteitsstatuut

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut

 

Scroll naar boven